За проекта

Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) цели да адресира нуждата от практически ориентирани обучения за магистрати в България относно законодателството на ЕС в областта на държавните помощи, исковете за обезщетение при нарушаване на антитръстовите правила, както и икономическите основи на конкуренцията.

Проектът предлага устойчиво решение, което да укрепи капацитета на българските съдии в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Запознаването на съдиите с икономическите принципи, заложени в европейската правна рамка на конкуренцията, има за цел да подобри техните умения при разглеждането на дела в областта на конкуренцията, често изискващи знания по основни икономически концепции като съвършена и несъвършена конкуренция, предлагане и търсене, анализ на разходите, замяна, монопол и олигопол, конкретен пазар, обособяване на пазара, и много други.

CONSTANT има за цел да:

  1. гарантира разпространението на знания и тълкувателни стратегии сред българските съдии относно общите правила и понятия на правото на ЕС в сферата на държавните помощи, нарушенията на антитръстовите правила и икономическите основи на конкурентното право на ЕС;
  2. разработи интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право;
  3. стимулира съдиите да участват в обучителния процес, насърчавайки ги да участват в комуникационната платформа, разработена по проекта, като по този начин резултатите от проекта ще достигнат до по-широк кръг от съдии спрямо предвидените 60 участници в трите обучителни събития; и
  4. насърчи използването на нови методи в обучението на практикуващи магистрати в сферата на конкурентното право на ЕС и като се осигури информационна платформа, която ще продължи да се ползва от магистратите и след края на проекта.

Чрез осъществяването на тези цели проектът не само ще осигури устойчивост на резултатите от конкретните обучения, но и ще допринесе за бъдещото развитие на българските съдии в сферата на европейското конкурентно право.

 

Координираща организация за проект CONSTANT

Проект CONSTANT е иницииран и се координира от Фондация „ЛИБРе“ - българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., която има за цел да допринесе за развитието на държавните политики в дигиталното общество и проникването на технологиите във всяка професионална област и личния живот.

Организацията развива дейността си в сферите цифрово общество и дигитални права на гражданите, управление на информацията, развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност, електронно управление и електронно правосъдие като реализира приложни изследвания в областта на информационните технологии, организационно поведение и правото, разработва интерактивни решения, комуникационни стратегии и платформи за развитие, организира кампании за повишаване на осведомеността по ключови въпроси от сферите на компетенция, извършва издателска дейност и обучения.