Дейности

Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) предвижда провеждането на три обучения – всяко с продължителност три дни и предназначено за 20 национални съдии; и изграждането на онлайн платформа, посветена на проблемите в областта на конкурентното право.

Събитията ще доведат до създаването на сборник с доклади по изнесените лекции, който служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

 

Обучение „Държавните помощи и националният съд“

В рамките на обучението съдиите ще се запознаят с основите на държавните субсидии и тяхната роля в конкурентното право на ЕС, включително връзките с антитръстовите закони и законите за свободно движение, целите и резултатите от Програмата за модернизация на държавното субсидиране, както и икономическата му обосновка.

Обучението включва и елементите на забрана за прилагане на държавни помощи от Чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, заедно с изключенията в Чл. 107(2), 107(3), 106(2) от Договора, както и последиците от различни съдебни решения върху разделението на властите и ролята на националните съдилища в държавното субсидиране. 

След това съдиите ще бъдат запознати с концепцията за обезщетенията в случаите на държавна помощ, с ролята на правоприлагането от страна на частноправни субекти в областта на държавната помощ и с разделението на отговорности между Комисията и съдилищата.

 

Обучение„Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“

Частното и публичното правоприлагане в областта на конкурентното право на ЕС ще бъдат представени в контекста на обезщетенията за вреди по националното законодателство за нарушения на разпоредбите на конкурентното право на държавите-членки и на ЕС.

Тази дейност ще бъде тематична, тъй като ще акцентира върху въпроси считани за ключови в прилагането на Директива 2014/104/ЕС, като достъпа до доказателства за нарушения на конкурентното право (разкриване на доказателства и ролята на съдията в защитата на конфиденциалността на информацията), прехвърлянето като защита, предивидимостта на нарушенията и доказателствената тежест. Друг тематичен въпрос ще включва определянето размера на антитръстовото нарушение в иска за обезщетение и ролята на разработеня от ЕК Наръчник за национални съдии за определяне размера на антитръстовото нарушение.

Икономическата обосновка на различните методи и техники ще бъде представена в синтезиран, но изчерпателен вид. След това ще бъде разгледано взаимодействието между частно и публично прилагане на конкурентното право на ЕС от гледна точка на стимулиращото намаляване или освобождаване от глоби и защитата от повдигане на граждански иск срещу лицата, подаващи сигнал за нарушение. Ще бъде разгледано и противоречието между „координирането“ на публичното и частното правоприлагане от една страна и  реалното доминиране на публично правоприлагане при частни искове за обезщетение.

За финал ще бъде представена темата за паралелни и последващи производства в прилагането на конкурентното право на ЕС, с оглед потенциалните последствия от чл. 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз.  Съдиите ще участват в специална практическа сесия за управление на дела и най-добри практики в областта, с цел да получат директно приложим експертен съвет.

 

Обучение„Икономически основи на конкурентното право“

Адекватните познания относно икономическите принципи на конкурентното право са от изключителна важност за националните съдии и обуславят дейностите в рамките на тренировъчния семинар „Икономически основи на конкурентното право“. Съсредоточен върху практически примери и директно прилагане на наученото, този семинар включва основно запознаване с икономическите елементи в политиката на конкуренция (включително основни икономически понятия) и разликите с икономическото регулиране в специфични сектори като медийния и телекомуникационния. В последствие дейностите ще се насочат към конкретни случаи, демонстриращи икономическия аспект на хоризонталните ограничения, злоупотребата с господстващо положение и вертикалните ограничения.

Подходът се основава на изучаване на дела в сферата на конкурентното право на ЕС от гледна точка на заложените икономически въпроси, които те разкриват. За да бъдат информирани съдиите относно най-новите развития в областта, ще бъде представен набор от „актуални теми“ по разглежданите въпроси.

 

Сборник с доклади от проведените обучения

В края на предвидените по проекта обучения всяка от изнесените лекции ще бъде представена в специално разработен за целите на проекта сборник с доклади, чиято цел е да служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми. Сборникът ще съдържа и референции към всички казуси и съдебни решения, обсъждани в рамките на обученията.

Ще бъде публично достъпен и след края на обученията.

 

Онлайн платформа, посветена на проблемите в областта на конкурентното право

Като част от проект CONSTANT се разработва и интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право. В допълнение, чрез платформата магистратите могат да намерят подробна информация за провежданите по проекта обучения, както и възможност за подаване на заявление за регистрация.