Council Regulation (EC) No 1/2003 оn the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

published in 2002
Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R0001&from=EN

Подобни ресурси

Council Regulation 2821/71/EEC on application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices

published in 1971
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

published in 2006
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Консолидирана версия на Регламент (ЕО) №773/2004 относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО

published in 2004
 Комисия на Европейските общности

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език