Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели

published in 2006
Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC1208(04)&from=EN

Подобни ресурси

Регламент (ЕИО) №2821/71 на Съвета относно прилагането на чл. 85 (3) от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики

published in 1971
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕО) №622/2008 за изменение на Регламент (ЕО) №733/2004 относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели

published in 2008
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Regulation (EU) No 330/2010 on the application of Art 101(3) of the TFEU to categories of vertical agreements and concerted practices

published in 2010
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език