Количествено определяне на вредата при искове за обезщетения за нарушения на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС. Практическо ръководство

published in 2013
Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии

Практическо ръководство. Количествено определяне на вредата при искове за обезщетения за нарушения на член 101 и член 102 от Договора за функционирането на ЕС, придружаващо Съобщението на Комисията

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_bg.pdf

Подобни ресурси

Регламент (ЕС) № 487/2009 относно прилагането на чл. 81 (3) от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

published in 2009
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Regulation (EU) No 461/2010 on the application of Art 101(3) of the TFEU to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector

published in 2010
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Regulation (EU) No 1407/2013 on the application of Articles 107 and 108 of the TFEU to de minimis aid

published in 2013
 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език