Насоки относно приложимостта на член 101 от ДФЕС по отношение на споразуменията за хоризонтално сътрудничество

published in 2009
Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Български език
Съдържание: Статии, Европейска законодателна рамка

Съобщение на Комисията. Насоки относно приложимостта на член 101 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на споразуменията за хоризонтално сътрудничество

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN

Подобни ресурси

Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law

published in 1997
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Регламент (ЕИО) №2821/71 на Съвета относно прилагането на чл. 85 (3) от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики

published in 1971
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Council Regulation (EC) No 246/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

published in 2009
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език