Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Art 101 or 102 of the TFEU

published in 2013
European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии

Practical Guide. Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the functioning of the European Union

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_en.pdf

Подобни ресурси

Известие на Комисията, даващо насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора

published in 2004
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 487/2009 относно прилагането на чл. 81 (3) от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

published in 2009
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕО) № 1419/2006 за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4056/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 1/2003

published in 2006
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език