Regulation No 19/65/EEC on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices

published in 1965
Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Regulation No 19/65/EEC of 2 March 1965 of the Council on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31965R0019&from=EN

Подобни ресурси

Council Regulation (EC) No 246/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

published in 2009
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Консолидирана версия на Регламент (ЕО) №773/2004 относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО

published in 2004
 Комисия на Европейските общности

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора

published in 2002
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език