04 - 06 Юли 2018

Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право

Представяне Top

Обучение разглежда идеята за законови бизнес практики относно собствеността и достъпността на иновациите в областта на интелектуалната собственост в противовес на традиционните процеси на капсулиране на иновациите в рамките на вътрешната структура на организацията.

Обучението се фокусира върху собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право. Съдиите ще научат повече за взаимоотношенията между иновациите и конкуренцията в рамките на динамичните пазари, икономически и правни ограничения, произтичащи от правата върху интелектуалната собственост, ролята на лицензионните споразумения, задължителното лицензиране и трансфера на технологии чрез групово освобождаване.

Обучението ще изследва връзката между интелектуалната собственост и онлайн пазарите чрез представянето на правните предизвикателства, произтичащи от онлайн разпространението на цифрово съдържание и трансграничното управление на интелектуална собственост, и ще разгледа предимствата и недостатъците на достъпните за конкуренцията иновации.

Обучението е предназначено за съдии от ВКС, ВАС, апелативни и окръжни съдилища, съгласно изискванията на ГД Конкуренция към ЕК.

Програма Top

Ден 1, 04 юли 2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Връзка между иновации и конкуренция на динамични пазари
09:15 – 10:45

Разлика между изобретение и иновация

Разрушителен ефект на иновациите в дигиталните сектори

Измерване на иновативността на даден пазар като заместител на вероятността от „окопани“ монополи (възходът и падението на MySpace)

Иновации и интелектуална собственост като актив за осигуряване на дългосрочна доходност

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

10:45 – 11:00 Кафе пауза
Модул 2. Лицензионни споразумения и конкурентно право
11:00 – 12:30

Лицензионни споразумения и член 101 ДФЕС

Регламент (ЕС) № 316/2014 и групови освобождавания за лицензионни споразумения

Споразумение за трансфер на технологии

Твърди ограничения

Ограничения, които попадат извън приложното поле на груповото освобождаване

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 – 15:00

Лицензионни споразумения и член 102 ДФЕС

Отказ за издаване на лиценз и принудително лицензиране

Доктрината „essential facilities“: стандарти за прилагане в ЕС

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 3. Конкурентни ограничения и (едностранно) използване на права на интелектуална собственост (член 102 ДФЕС)
15:30 – 17:30

Въведение: Изключителният характер на правата на интелектуална собственост, политиката за свободната конкуренция и конкурентното право (през призмата на Вътрешния пазар)

Съдебна практика на СЕС по член 102 ДФЕС и използване на правата на интелектуална собственост по делата IMS Health, Magill, Microsoft

Разширяване на обхвата на член 102 ДФЕС: случая Astrazeneca; делото ITT Promedia и деликатният въпрос за т.нар. "патентни тролове"

Дискусия: Последици на ниво политика на ЕС?

Лектор: Амандин Леонард, докторант-изследовател към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 05.07.2018 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 4. Онлайн разпространение на цифрово съдържание
09:00 – 10:30

Технологични, времеви и териториални ограничителни клаузи в договорите за авторски права. Допустимост по член 101 ДФЕС

Дългосрочен характер на споразуменията за авторско право като бариера за навлизане на пазара

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Трансгранично управление на права на ИС и геоблокиране

Клаузи за геоблокиране в споразуменията за изключителност и допустимост по член 101, пар. 1 ДФЕС: ограничения върху авторските права (Murphy & Coditel), de facto забрани за продажби по интернет

Обосновка на геоблокирането и Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Особености на интелектуалната собственост във връзка с приложението ѝ в конкурентното право
13:30 – 15:00

Отменящо облекчение за притежателите на важни патенти за стандарт (SEPs), FRAND условия за лицензиране и ролята на стандартизиращите организации (SSO)

Роля на SEPs, FRAND и SSO в съвременната икономика

Граници на исковете за преустановяване на нарушения на притежатели на SEP основания от конкурентното право: делата Samsung и Motorola; решението Huawei v. ZTE; приложение на Huawei v. ZTE на национално ниво (преглед на скорошни дела)

Updating SSO’s FRAND policies as a tool for mitigating anti-competitive conduct; Role of SSOs and the recent change in policy of IEEE (US)

Актуализиране на FRAND политиките за стандартизиращи организации като средство за смекчаване на антиконкурентното поведение. Ролята на SSO и скорошната промяна в политиката на IEEE (САЩ)

Лектор: Амандин Леонард, докторант-изследовател към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Съдебни дела и аспекти на цифровите монополи (обвързване, фиксиране на цени и др.)

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно правo

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 06.07.2018 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Отворени иновации. Процеси на отворените иновации: отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси
09:00 – 10:30

Отворени иновации - процеси отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси

Мотиви и рискове за ангажиране във всеки тип процес

Лектор: Арина Горбачук, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Член 101 ДФЕС и отворените иновации
11:00 – 12:30

Член 101 ДФЕС и отворените иновации

Относими правила за групово освобождаване

Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии

Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от ДФЕС по отношение на категориите споразумения за научноизследователска и развойна дейност

Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за прилагане на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на някои категории специализирани споразумения (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)

Лектор: Арина Горбачук, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 7. Член 101 ДФЕС и отворените иновации (продължение)
13:30 – 15:00

Член 101 ДФЕС и отворените иновации

Относими правила за групово освобождаване

Лектор: Арина Горбачук, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

15:00 Край на обучението

 

Място на провеждане Top

Обучението „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06.07.2018 г., ще се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ е разположен на брега на живописно езеро в околоностите на град Правец, само на по-малко от един час път от София.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 03.07.2018 – 05.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Автогарата в гр. Правец се намира на 4,5 км от „RIU Pravets Golf & SPA Resort“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автогарата до хотела. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ се намира на адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8 (GPS координати: 42°54'32.8"N 23°53'39.9"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Арина Горбачук е докторант на Фондация за научни изследвания във Фландрия (FWO) към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен (CiTiP). Горбачук се присъединява към CiTiP през октомври 2012 г. като сътрудник към интердисциплинарната изследователска програма „Отворена иновация: взаимодействието между правните архитектури и иновационните стратегии“. От октомври 2012 г. до септември 2015 г. тя участва и в консултантски проект към Европейската космическа агенция (ESA) относно интелектуалната собствената и правата за използване в агенцията. През 2013 и 2014 г. обучава екип на Католическия университет Льовен за международното състезания за търговско посредничество на ICC в Париж. От януари 2015 г. координира курс по проблеми на интелектуалната собственост и информационните технологии към магистърската програма на същата тема. Понастоящем защитава докторска дисертация, озаглавена „Преосмисляне на интелектуалната собствеността в контекста на отворените иновации“, под ръководството на проф. Геертюр Ван Овервайл (CiTiP) и проф. Естер ван Зимзерн (Университета в Антверпен). В изследванията си тя се фокусира върху предизвикателствата, които партниращите страни срещат при разпределянето на собствеността върху съвместно разработена интелектуална собственост, с фокус върху патенти и търговски тайни.

Амандин Леонард е получила магистърска степен по бизнес право през 2012 г. от Университета в Лиеж. През 2013 г. завършва специализирана магистърска програма към Лиежския институт по конкуренция и иновации (LCII) в областта на европейското конкурентно право и интелектуалната собственост (magna cum laude). Нейните специфични интереси са сферите: правна обосновка на интелектуална собственост (патент, авторско право и търговска марка), подхода, възприет от САЩ и европейските страни по отношение на законите за интелектуалната собственост и техните ограничения и изключения, конкурентното право и правото на интелектуалната собственост. От октомври 2013 г., Леонард е научен изследовател към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен. През януари 2015 г. получава стипендия за докторска степен от VLAIO – фонд за иновации и предприемачество на Фландрия, за да работи по темата „Злоупотреба с патентни спорове в Европа - забрана за злоупотреба с права и патентни тролове“. По време на докторската си дисертация тя изследва стратегиите за патентно съдопроизводство, предприети от притежатели на патенти, както в сегашната система за патентно съдопроизводство в Европа, така и в бъдещата патентна система за единен патент.

Димитър Илиев е експерт по конкурентно право с богат опит както в частния, така и в публичния сектори, и специализации в правото на ЕС и европейските съдебни спорове. Работил е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията (2012-2016 г.), след което продължава кариерата си в Патентното ведомство на Република България в България. Понастоящем е национален експерт към EUIPO в Аликанте, Испания.

Презентации Top

Презентациите от обучението ще бъдат публикувани след неговото провеждане.

Видео записи (по модули) Top

Видео записи (по модули) от обучението ще бъдат публикувани в срок до 1 месец след неговото провеждане.

Сборник лекции Top

Сборник лекции от обучението ще бъде публикуван в срок до 2 месеца след неговото провеждане.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

 

Ръководител на проекта

 

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@constantproject.eu

 

E-mail: office@constantproject.eu

 

Регистрация Top

Можете да заявите желанието си за участие като попълните тази електронна форма.

Предвид ограничения брой участници, заявленията за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г. чрез попълване на настоящата електронна форма. За всяка получена заявка с Вас ще се свърже представител на Фондация „ЛИБРе” за потвърждаване и/или уточняване на Вашата заявка: а) до 3 (три) часа след получаване на заявката за заявки за участие, получени в рамките на работен ден до 15:00; или б) в рамките на следващия работен ден - за заявки за участие, получени в рамките на работен ден след 15:00 или през почивни дни.

 

Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното получаване в електронен формат най-късно до 15.06.2018 г.

 

Регистрираните участници ще бъдат уведомени на 16.06.2018 г.

 

Информираме Ви, че Фондация „ЛИБРе“ е обработва лични данни в съответствие с действащото европейско и национално законодателство. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на организациране и осъществяване на обучението, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с провеждането на обучението. Фондация „ЛИБРе“ се задължава да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че Фондация „ЛИБРе“ може да предоставя личните Ви данни на държавни и общински органи и институции, банки, търговски дружества, както и други юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в обучението, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на Фондация „ЛИБРе“. Организацията може да предоставя личните Ви данни на физически лица – нейни служители, на които са възложени действия и дейности във връзка с организацията и провеждането на обучението. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, както право да възразите срещу обработването и разкриването на Вашите лични данни за цели, различни от гореописаните.

Регистрация * Задължително поле

Моля, въведете валиден е-mail адрес, на който ще получавате повече информация за обучението

Изисквания към храната: