Запознайте се с лекторите на обученията в рамките на проект CONNECTOR

Проект ‘CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт’ (‘CONNECTOR - CompetitiOn law coNnects challeNges in digital markEts, intelleCtual properTy and air transpORt’) разчита на високата квалификация и професионализъм на лекторите, водещи трите обучения в рамките на проекта. Ето защо сме щастливи, че към нас се присъединиха:

Арина Горбатюк е докторант на Фондация за научни изследвания във Фландрия (FWO) към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен (CiTiP). Горбачук се присъединява към CiTiP през октомври 2012 г. като сътрудник към интердисциплинарната изследователска програма „Отворена иновация: взаимодействието между правните архитектури и иновационните стратегии“. От октомври 2012 г. до септември 2015 г. тя участва и в консултантски проект към Европейската космическа агенция (ESA) относно интелектуалната собствената и правата за използване в агенцията. През 2013 и 2014 г. обучава екип на Католическия университет Льовен за международното състезания за търговско посредничество на ICC в Париж. От януари 2015 г. координира курс по проблеми на интелектуалната собственост и информационните технологии към магистърската програма на същата тема. Понастоящем защитава докторска дисертация, озаглавена „Преосмисляне на интелектуалната собствеността в контекста на отворените иновации“, под ръководството на проф. Геертюр Ван Овервайл (CiTiP) и проф. Естер ван Зимзерн (Университета в Антверпен). В изследванията си тя се фокусира върху предизвикателствата, които партниращите страни срещат при разпределянето на собствеността върху съвместно разработена интелектуална собственост, с фокус върху патенти и търговски тайни.

Амандин Леонард е получила магистърска степен по бизнес право през 2012 г. от Университета в Лиеж. През 2013 г. завършва специализирана магистърска програма към Лиежския институт по конкуренция и иновации (LCII) в областта на европейското конкурентно право и интелектуалната собственост (magna cum laude). Нейните специфични интереси са сферите: правна обосновка на интелектуална собственост (патент, авторско право и търговска марка), подхода, възприет от САЩ и европейските страни по отношение на законите за интелектуалната собственост и техните ограничения и изключения, конкурентното право и правото на интелектуалната собственост. От октомври 2013 г., Леонард е научен изследовател към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен. През януари 2015 г. получава стипендия за докторска степен от VLAIO – фонд за иновации и предприемачество на Фландрия, за да работи по темата „Злоупотреба с патентни спорове в Европа - забрана за злоупотреба с права и патентни тролове“. По време на докторската си дисертация тя изследва стратегиите за патентно съдопроизводство, предприети от притежатели на патенти, както в сегашната система за патентно съдопроизводство в Европа, така и в бъдещата патентна система за единен патент.

Димитър Илиев е експерт по конкурентно право с богат опит както в частния, така и в публичния сектори, и специализации в правото на ЕС и европейските съдебни спорове. Работил е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията (2012-2016 г.), след което продължава кариерата си в Патентното ведомство на Република България в България. Понастоящем е национален експерт към EUIPO в Аликанте, Испания.

Д-р Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и докторска степен по конкурентно право от Редингския университет във Великобритания. Притежава десет години опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). Понастоящем е експерт по конкурентно право и икономика на свободна практика и работи по случаи в областта на конкуренцията из цяла Европа.

Лора Андонова е специалист по икономика и конкурентно право с повече от десет години опит в частния и публичния сектори. Работила е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията повече от четири години. Понастоящем защитава доктурантура по конкурентно право в Испания.

Кирил Пангелов е юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като в периода от 2010 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията” в КЗК. В периода от 2013 до 2016 г. е бил консултант на УНКТАД в рамките на доброволната партньорска проверка на правото и политиката в областта на конкуренцията на Албания. Притежава също така професионален опит и в сферата на регулациите и надзора във финансовия сектор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция) от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

Д-р Инге Граф е асист. професор в Юридически факултет към Университета в Тилбург, с асоциации към Института за право, технология и общество в Тилбург (TILT) и Центъра за право и икономика в Тилбург (TILEC). Фокусът на изследването на д-р Граф е върху прилагането на конкуренцията в цифровата икономика. Тя е особено заинтересована от взаимодействието между правото на конкуренцията и други области на правото на ЕС, като например защитата на данни, интелектуалната собственост и правото в областта на електронните съобщения. Други изследователски интереси включват цифровият единен пазар и неутралността на мрежата. В своята докторска дисертация Inge изследва взаимодействието между правото на конкуренцията и данните от онлайн платформите и степента, в която защитата на данните може да бъде реализирана като загриженост за неефективност в политиката на конкуренция.

Адв. Стаматис Версамос е експерт по авиационно право с шестнадесетгодишен опит в регулирането, експлоатацията, доставките и търговските въпроси на летищата в съответствие с националното, международното и европейското законодателство в областта на авиацията и обществените поръчки, съсредоточавайки се по-специално върху летищните такси, отношенията между авиокомпаниите и летищата, развитието на правната концепция за предоставяне на услуги за лица с намалена мобилност на международното летище на Атина, изхвърляне на отпадъци и преговори/сключване на търговски концесионни споразумения. Член на Работните групи по наземно обслужване и държавни помощи към Международният съвет на летищата (Европа), представлявайки международното летище на Атина.

Иво Емануилов е юрист, научен сътрудник и бивш софтуерен разработчик с опит и познания в технологичния сектор. Той завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски", а впоследствие придобива диплома по английско и европейско право от Университета в Кеймбридж, както и магистърска степен по право на интелектуалната собственост и информационни технологии от Католическия университет в Льовен. Иво е опитен изследовател и консултант с фокус върху интердисциплинарните аспекти на правото и технологиите. Експертният му опит обхваща областите на защита на личните данни и личния живот, информационна сигурност, управление на рисковете за сигурността и личния живот, проектиране и консултиране на технологии, внедряващи мерки за защита на личния живот и личните данни, както и автоматизирани и автономни технологии в транспорта.

Благодарим на нашите лектори за подкрепата!

Научете по кои теми ще можете да ги чуете като се запознаете с програмата на всяко от обученията.

На страниците на обученията ще откриете и електронна форма за заявление за участие. Заявления за участие ще се приемат по реда на тяхното пристигане най-късно до 15.06.2018 г.