Стартираме CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт

"CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт" e естествено продължение на досегашните усилия на Фондация „ЛИБРе“ за организиране на обучения за български съдии по въпроси на европейското конкурентно право.

CONNECTOR черпи от натрупаните знания и опит на експертите във Фондация „ЛИБРе“, като допълва и доразвива осъществените от предходни проекти и инициативи дейности и разширява приложното поле на изградените интерактивни инструменти по проект CONSTANT (10/2016 – 08/2017).

CONNECTOR e 10-месечен проект, финансиран от Европейската комисия чрез ГД „Конкуренция“ по Програмата за обучение на национални съдии по конкурентно право, чиято цел е да даде на съдиите необходимата подготовка за прилагане на основните принципи и институти на европейското конкурентното право по отношение на пазари, в които иновациите, технологичният напредък и движението на цифрови данни имат определяща роля за поведението на предприятията.

CONNECTOR ще запознае съдиите с кономическите и технологични особености в три отделни сектора:

пазара на онлайн платформите

пазара за цифрово авторско съдържание и

сектора на въздушния транспорт

Критерият, по който CONNECTOR групира тези три на пръв поглед различни отрасъла, се основава на техните общи характеристики, а именно – трансграничност, динамичност и високата зависимост на предприятията от иновации, технологично развитие и работа с големи обеми от данни.

CONNECTOR ще укрепи капацитета на националните съдии в прилагането на правилата на ЕС относно антитръстовите нарушения, злоупотребата с монополно и господстващо положение и контрола на концентрациите на предприятия в условията на цифровото общество.

В рамките на CONNECTOR ще се проведат три обучения, с фокус върху интерактивния обучителен процес и насърчаване на активното участие на обучаващите се.

Дългосрочната цел на проекта е да се създаде благоприятна среда за изграждането на професионални връзки между съдиите за обмен на знания, опит, тълкувателни стратегии и мнения по въпроси от конкурентното право на ЕС.