Търсене
Филтър

Теми

Съдържание

Език

Вид ресурс

Изчисти |

Ресурси

Легенда: Видео , Аудио , Линк , Документ , Снимка


Competition Economics and Antitrust in Europe

published in 2006
 Damien J. Neven

Тема: Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

The Role of Economics in EU Competition Law: From Monti’s reform to the State aid modernization package

published in 2015
 Jorge Padila

Тема: Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Behavioural Economics and EU Competition Law: Knocking on Open Doors? The case of Art. 102 TFEU

published in 2012
 Athanassios Skourtis, University of Reading

Тема: Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Програма за освобождаване от глоби или за намаляване на техния размер

published in 2013
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии, Анализи, Литература
Език: Български език

Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of IPR and assessment of the interplay between competition policy and IPR protection

published in 2011
 European Commission , Directorate-General for Competition

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии, Литература, Анализи
Език: Английски език

EU Guidelines on the method of setting fines pursuant to Article 23 (2) (a) of Regulation 1/2003

published in 2010
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на чл. 23 (2) (а) от Регламент № 1/2003

published in 2003
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Български език

Report on the nature and impact of hard core cartels and sanctions against cartels under national competition laws

published in 2002
 Organisation for Economic Co-operation and Development

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Proceedings for the application of Articles 101 and 102 TFEU: Key actors and checks and balances

 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Статии, Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Should aid be granted to firms in difficulty? A study on counterfactual scenarios to restructuring state aid

published in 2013
 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Литература, Анализи, Статии
Език: Английски език

The role and effectiveness of regional investment aid. The point of view of the academic literature

published in 2012
 Pierre-Philippe Combes; Tanguy van Ypersele

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Ex-post evaluation of regional aid guidelines

published in 2012
 Ramboll & Matrix

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Статии
Език: Английски език

Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentrations

published in 2005
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Известие на Комисията относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите

published in 2005
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Български език

Commission Notice on the conduct of settlements procedures in view of the adoption of Decisions pursuant to Art 7 and Art 23 of Council Regulation (EC) NO 1/2003 in cartel cases

published in 2003
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Известие на Комисията относно воденето на производства за постигане на споразумение с оглед приемане на решения съгласно чл. 7 и чл. 23 от Регламент (ЕО) № 1/2003 при дела за картели

published in 2003
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases

published in 2006
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели

published in 2006
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Quantifying harm in actions for damages based on breaches of Art 101 or 102 of the TFEU

published in 2013
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Количествено определяне на вредата при искове за обезщетения за нарушения на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС. Практическо ръководство

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Български език