Търсене
Филтър

Теми

Съдържание

Език

Вид ресурс

Изчисти |

Ресурси

Легенда: Видео , Аудио , Линк , Документ , Снимка


Single CMO Regulation

published in 2007
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Общ Регламент за ООП

published in 2007
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Council Regulation (EC) No 1184/2006 applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural products

published in 2006
 Council of the European Union

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Регламент (ЕО) № 1184/2006 за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговия със селскостопански продукти

published in 2006
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Regulation (EC) No 622/2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases

published in 2008
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕО) №622/2008 за изменение на Регламент (ЕО) №733/2004 относно провеждането на процедури за постигане на споразумение при дела за картели

published in 2008
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Commission Regulation (EC) No 772/2004 on the application of Art 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements

published in 2004
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Регламент (ЕО) № 772/2004 относно прилагането на чл. 81 (3) от Договора относно категории споразумения за трансфер на технологии

published in 2004
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Consolidated version of the TFEU

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Study on the financing models for public services in the EU and their impact on competition

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Статии
Език: Английски език

Модернизиране на държавната помощ на ЕС

published in 2012
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Европейска законодателна рамка
Език: Български език

State aid: Commission launches major initiative to modernise state aid control

published in 2012
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

State aid transparency: Why? What? When? Where? How?

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Глоби, налагани от ЕК, за нарушаване на правото на конкуренцията

published in 2011
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература, Статии, Анализи
Език: Български език

Известие на Комисията относно най-добрите практики за водене на производства, свързани с членове 101 и 102 от ДФЕС

published in 2011
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Статии, Европейска съдебна практика
Език: Български език

Практическо ръководство за количествено определяне на вредата при искове за обезщетения за нарушения на член 101 или член 102 от ДФЕС

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Анализи, Статии, Литература
Език: Български език

Study on the Passing-On of Overcharges

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

The Competition Rules for Supply and Distribution Agreements

published in 2012
 European Commission, Directorate-General for Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език

Правила относно конкуренцията при споразуменията за доставка и дистрибуция

published in 2012
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Икономика на конкурентното право, Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Български език