14 - 16 Юни 2017

Държавните помощи и националният съд [приключено]

Обобщение Top

Обучението „Държавните помощи и националният съд“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 14 и 16 юни 2017 г. В него се включиха 21 национални съдии.

Обучението имаше за цел да запозне съдиите с основите на държавните субсидии и тяхната роля в конкурентното право на ЕС, включително връзките с антитръстовите закони и законите за свободно движение, целите и резултатите от Програмата за модернизация на държавното субсидиране, както и икономическата му обосновка.

В рамките на три последователни дни се разгледаха въпроси, свързани с:

 • Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС
 • Икономическите основи на държавните помощи
 • Понятие за „държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“
 • Помощи със социален характер
 • Помощи за услуги от общ икономически интерес
 • Вреди по дела, свързани с държавни помощи
 • Частно прилагане на правилата за държавни помощи
 • Приложение на правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет; и други.

Обучението включи и елементите на забрана за прилагане на държавни помощи от Чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, заедно с изключенията в Чл. 107(2), 107(3), 106(2) от Договора, както и последиците от различни съдебни решения върху разделението на властите и ролята на националните съдилища в държавното субсидиране.

Участниците активно се включваха и в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насочнест, дискусиите по конкретни казуси, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Програма Top

Ден 1, 14.06.2017 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Въведение в понятието за „държавна помощ“
09:15 – 10:45

Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС

Връзка между конкурентното право и свободата на придвиждване

Програма за модернизация на държавните помощи на ЕК

Лектор: адв. Иван Георгиев

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30

Икономически основи на държавните помощи

Въведение и икономическа обосновка

Правни и икономически понятия за „държавна помощ“

Роля на икономическата теория при оценката на съвместимостта на държавната помощ: централната роля на икономическата теория и балансиращия тест

Лектор: д-р Младен Младенов

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Забрана на държавните помощи по чл. 107 ДФЕС
13:30 – 15:00

Понятие за „държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар“

Лектор: д-р Младен Младенов

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 18:00

Дискусия

Обсъждане на казус

Въпроси и отговори и обсъждане на национална практика и практика на европейските съдилища, свързани с развитието на определени пазари

Лектори: адв. Иван Георгиев, д-р Младен Младенов

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 2, 15.06.2017 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 3. Съвместими държавни помощи по чл. 107(2), 107(3) и 106(2) ДФЕС (част първа)
09:00 – 09:45

Помощи със социален характер

Лектор: адв. Иван Георгиев

09:45 – 10:45

Помощи за:

Насърчаване на икономическото развитие на региони, където жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна заетост

Насърчаване изпълнението на важен проект от общоевропейски интерес или за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава-членка

Улесняване развитието на някои икономически дейности или на някои икономически региони, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес

Насърчаване на културата и опазване на наследството

Лектор: д-р Младен Младенов

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Помощи за услуги от общ икономически интерес

Лектор: адв. Иван Георгиев

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 4. Вреди по дела, свързани с държавни помощи
13:30 – 15:30

Искове за вреди, заведени от конкурент на бенефициер срещу държава член

Искове за вреди, заведени от конкурент на бенефициер срещу бенефициер на държавна помощ

Искове за вреди, заведени от действителен или потенциален бенефициер на държавна помощ срещу държава-член

Други искове за вреди

Условия за присъждане на обезщетения по дела за държавни помощи

Роля на Европейската комисия по искове за вреди по дела, свързани с държавни помощи

Лектор: адв. Иван Георгиев

15:30 – 16:00 Кафе пауза
Модул 5. Частно прилагане на правилата за държавни помощи (част първа)
16:00 – 18:00

Компетентност на ЕК и на националните съдилища

Роля на националните съдилища по дела за несъвместими държавни помощи – възстановяване, искове за вреди, обезпечителни производства

Въпроси и отговори и дискусия по дела за вреди и частно прилагане на правилата за държавни помощи

Лектори: адв. Иван Георгиев, Кирил Пангелов

19:30 – 22:00 Вечеря

 

Ден 3, 16.06.2017 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Приложение на правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет
09:00 – 10:30

Въведение в правилата на ЕС за държавни помощи на пазара на широколентов достъп до интернет

Лектор: Хайн Хоббелен

10:30 – 10:45 Кафе пауза
10:45 – 12:45

Казус, свързан с пазара на широколентов достъп до интернет

Лектор: Хайн Хоббелен

12:45 - 13:45 Обяд
Модул 7. Частно прилагане на правилата за държавни помощи (част втора)
13:45 – 15:00

Роля на националните съдилища по дела за възстановяване на суми: изпълнение на решенията, искове оспорващи валидността на национални актове, обезпечителни производства, производства по несъстоятелност

Сътрудничество между Европейската комисия и националните съдилища по дела за държавни помощи – искания за информация и становища на комисията

Въпроси и отговори и дискусия по дела за вреди и частно прилагане на правилата за държавни помощи

Лектор: Кирил Пангелов
15:00 Край на обучението

 

Място на провеждане Top

Обучението „Държавните помощи и националният съд“ ще се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ е разположен на брега на живописно езеро в околоностите на град Правец, само на по-малко от един час път от София.

Фондация „ЛИБРе” осигурява на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 13.06.2017 – 16.06.2017 г., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

Организаторът не покрива разходи, направени за алкохолни напитки, мини бар, телефонни разговори от хотелските стаи или други разходи от личен характер по време на обучението.

Настаняването в хотела се осъществява след 15:00 ч. в деня на пристигане. Освобождаването на стаята се осъществява не по-късно от 12:00 ч. в деня на заминаване. Ще бъдете уведомени допълнително при възможност за по-късно издаване на стая.

За всеки участник ще бъдат възстановявани транспортните разходи за влак или автобус при представени билети. Ако ползвате служебен/личен транспорт, ще се възстановяват разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от общо 70 лв., като се взема предвид марката на автомобила, разхода на гориво и разстоянието в километри и се представи разходно-оправдателен документ от страна на участника.

С публичен транспорт: автобус

Автогарата в гр. Правец се намира на 4,5 км от „RIU Pravets Golf & SPA Resort“. Ако ползвате тази опция, може да заявите желание за трансфер от автогарата до хотела. Молим да посочите това при попълване на електронната регистрация (поле „Споделете своите очаквания към предстоящото обучение“).

С личен транспорт: автомобил

Хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“ се намира на адрес: гр. Правец, кв. „Езерото” № 8 (GPS координати: 42°54'32.8"N 23°53'39.9"E). Хотелът разполага с паркинг, който е безплатен за Вас.

Всеки включен за участие в обучението ще получи подробни указания за пътуване и настаняване след потвърждаване на участието му.

 

Лектори Top

Обучение "Държавните помощи и националният съд" включва четирима лектори:

Кирил Пангелов е юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като в периода от 2010 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията” в КЗК. В периода от 2013 до 2016 г. е бил консултант на УНКТАД в рамките на доброволната партньорска проверка на правото и политиката в областта на конкуренцията на Албания. Притежава също така професионален опит и в сферата на регулациите и надзора във финансовия сектор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция) от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

Иван Георгиев е бивш районен съдия (2010-2016 г.) с интереси и практически опит в областта на конкурентното право. Бивш член на Асоциацията на европейските съдии по конкурентно право (2014-2016 г.) и лектор на обучения по темата. Към момента е практикуващ адвокат и управляващ съдружник на адвокатско дружество, работещо по въпроси на конкурентното право на национално ниво.

Младен Младенов е юрист, магистър по публични финанси и магистър по управленски науки. Доктор по политология. Повече от 10 г. преподава в Нов български университет по дисциплините „Финансово право“ и „Правен режим на финансовото управление“, както и към Института по публична администрация – „Административнопроцесуалния кодекс“. Д-р Младенов е бивш адвокат, районен съдия, началник отдел "Обжалване" и в последствие главен юрисконсулт в Главна данъчна дирекция, държавен инспектор в Инспектората към Министерство на финансите. Понастоящем е консултант в публичния сектор с проекти и обучения в България и чужбина.

Практиката на Хайн Хоббелен се фокусира върху европейското и нидерландското конкурентно право, включително картелни споразумения и тяхната регулация, злоупотреба с господство, контрол на сливанията и законодателството на ЕС в областта на държавната помощ и търговията. Редовно участва в разследване на картели, действащи в множество юрисдикции, и последващи съдебни процеси. Като водещ консултант на Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ръководи клиенти в сложни трансгранични сделки за сливания и има значителен опит в координирането на международни екипи. Притежава над 15 години опит с ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия, холандските и белгийските власти по конкуренцията и други регулаторни органи в цяла Европа. Работи в редица сектори, включително телекомуникации, медии и технологии (ТМТ), електротехника, производство, енергетика, инфраструктура, химическа индустрия, здравеопазване и финансови услуги.

Презентации Top

Ден 1, 14.06.2017 г.

Ден 2, 15.06.2017 г.

Ден 3, 16.06.2017 г.

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 14.06.2017 г.

 

 

 

 • Дискусия - въпроси и отговори и обсъждане на национална практика и практика на европейските съдилища, свързани с развитието на определени пазари, модератори адв. Иван Георгиев и д-р Младен Младенов

 

Ден 2, 15.06.2017 г.

 

 

 

 

 

Ден 3, 16.06.2017 г.

 

 

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Държавните помощи и националният съд" представя усилията на лекторите да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми. Включва темите:

 • Държавните помощи в конкурентната политика на ЕС, автор адв. Иван Георгиев
 • Икономическа обосновка на държавните помощи, автор д-р Младен Младенов
 • Концепция за „държавни помощи, несъвместими с Общия пазар”, автор д-р Младен Младенов
 • Държавни помощи със социален характер, автор адв. Иван Георгиев
 • Държавни помощи за икономическо и културно развитие, автор д-р Младен Младенов
 • Помощи за услуги от общ икономически интерес, автор адв. Иван Георгиев
 • Обезщетение за вреди по дела, свързани с държавни помощи, автор адв. Иван Георгиев
 • Прилагане на правилата за държавни помощи на ЕС от национални съдилища, автор Кирил Пангелов
 • The application of EU state aid law to broadband, докладът е изготвен въз основата на презентацията на адв. Хайн Хоббелен и предоставени от него материали
 • Възстановяне на неправомерни и несъвместими държавни помощи, автор Кирил Пангелов

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONSTANT в лицето на Иво Емануилов, координато на проекта, и Александра Цветкова, ръководител на проекта.

За въпроси Top

За въпроси по организацията на събитието или промяна на предварително подадената информация, имаща отношение към дни на пристигане в или напускане на хотела, може да се обръщате към:

Александра Цветкова

 

Станислава Ганчева

Ръководител на проекта

 

Технически сътрудник по проекта

GSM: (+359) 884 488 168

 

GSM: (+359) 876 408 233

E-mail: office@libreresearchgroup.org

 

E-mail: office@libreresearchgroup.org