Регламент № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

published in 2014
Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Регламент № 651/2014 от 17 Юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

Подобни ресурси

Директива 2002/77/ЕО относно конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и услуги

published in 2002
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 461/2010 относно прилагането на чл. 101 (3) ДФЕС към категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) 2015/1588 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ

published in 2015
 Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език