За CONSTANT (2016-2017)

 

За проект CONSTANT

Дейности

Координираща организация

 

За проект CONSTANT

Проект ‘CONSTANT - Обучение за национални съдии в областта на конкурентното право и държавните помощи’ (‘CONSTANT - COmpetitioN and STate aid law Advanced National Training for judges’) e 10-месечен проект, финансиран от Европейската комисия, който отговаря на необходимостта от по-практически ориентирани обучения за национални съдии в България по специфични теми в областта на конкурентното право.

Стъпвайки върху натрупана практика и знания от предходни проекти и инициативи на експертите във Фондация „ЛИБРе“ в областта на конкурентното право на ЕС, проектът предлага устойчиво решение, което да укрепи капацитета на българските национални съдии в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Проектът има четири специфични цели:

да гарантира разпространението на знания и тълкувателни стратегии сред националните съдии относно общите правила и понятия на правото на ЕС в сферата на държавните помощи, нарушенията на антитръстовите правила и икономическите основи на конкурентното право на ЕС;

да разработи интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право;

да стимулира съдиите да обучителен процес, насърчавайки ги да участват в проекта на ранен етап, като по този начин се достигне до по-широк кръг от съдии от предвидените 60 участници в трите обучителни събития; и

да насърчи използването на нови методи в обучението на практикуващи магистрати в сферата на конкурентното право на ЕС, като например сериозни игри, симулации, разисквания и т.н., като се осигури платформа за последваща употреба, вкл. функционалности за видео презентации и предаване на живо.

Проектът се изпълнява в периода 10/2016 - 08/2017 г. 

към началото...

 

Дейности

Проект CONSTANT предвижда провеждането на три обучения – всяко с продължителност три дни и предназначено за 20 национални съдии; и изграждането на онлайн платформа, посветена на проблемите в областта на конкурентното право.

Събитията ще доведат до създаването на сборник с доклади по изнесените лекции, който служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Обучение „Държавните помощи и националният съд“

Обучението имаше за цел да запозне съдиите с основите на държавните субсидии и тяхната роля в конкурентното право на ЕС, включително връзките с антитръстовите закони и законите за свободно движение, целите и резултатите от Програмата за модернизация на държавното субсидиране, както и икономическата му обосновка.

Обучението включи и елементите на забрана за прилагане на държавни помощи от Чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, заедно с изключенията в Чл. 107(2), 107(3), 106(2) от Договора, както и последиците от различни съдебни решения върху разделението на властите и ролята на националните съдилища в държавното субсидиране.

Участниците активно се включваха и в обсъждания на казуси от националната практика и практиката на Съда на Европейските общности.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насочнест, дискусиите по конкретни казуси, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Обучение„Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз“

Частното и публичното правоприлагане в областта на конкурентното право на ЕС бяха представени в контекста на обезщетенията за вреди по националното законодателство за нарушения на разпоредбите на конкурентното право на държавите-членки и на ЕС.

Разгледани бях ключови въпроси като:

Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията;

роля на Практическото ръководство на ЕК за определяне от националния съдия на вредите от нарушения на конкурентното право;

взаимодействие между частното и публичното прилагане на правилата на конкурентното право;

паралелни и последващи производства при прилагане на европейското конкурентно право;

компетентност и приложимо право по дела за прилагане на европейското конкурентно право; и други.

Практическият подход при представяне на информацията и проведените дискусии по казуси бяха оценени като силни елементи от обучението. Позитивни коментари бяха получени и относно цялостната координация на събитието и онлайн платформата на проекта.

Обучение„Икономически основи на конкурентното право“

Обучението беше обусловено от изключителната важност на адекватните познания относно икономическите принципи на конкурентното право за националните съдии. Съсредоточен върху практически примери и директно прилагане на наученото, този семинар включваше основно запознаване с икономическите елементи в политиката на конкуренция (включително основни икономически понятия) и разликите с икономическото регулиране в специфични сектори като медийния и телекомуникационния.

В последствие бяха представени конкретни случаи, демонстриращи икономическия аспект на хоризонталните ограничения, злоупотребата с господстващо положение и вертикалните ограничения.

Съдиите бяха информирани относно най-новите развития в областта чрез набор от „актуални теми“ по разглежданите въпроси.

Сборник с доклади от проведените обучения

В края на предвидените по проекта обучения всяка от изнесените лекции беше представена в специално разработени за целите на проекта сборници с доклади, чиято цел е да служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми. Сборниците могат да бъдат намерени тук:

Сборник лекции "Държавните помощи и националният съд"

Сборник лекции "Искове за вреди в националното право за нарушения на конкурентното право на държави-членове и на Eвропейския съюз"

Сборник лекции "Икономически основи на конкурентното право"

Онлайн платформа, посветена на проблемите в областта на конкурентното право

Като част от проект CONSTANT се разработва и интерактивна, динамична и богата на съдържание онлайн платформа, даваща възможност на съдиите да обменят информация в позната обстановка, да споделят опит и мнение по открит и прозрачен начин и да се възползват от предимствата на единна платформа за достъп до ресурси и съдържание в областта на конкурентното право. В допълнение, чрез платформата магистратите могат да намерят подробна информация за провежданите по проекта обучения, както и възможност за подаване на заявление за регистрация.

към началото...

 

Координираща организация

Проект CONSTANT е иницииран и се координира от Фондация „ЛИБРе“ - българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., която има за цел да допринесе за развитието на държавните политики в дигиталното общество и проникването на технологиите във всяка професионална област и личния живот.  Организацията развива дейността си в сферите цифрово общество и дигитални права на гражданите, управление на информацията, развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност, електронно управление и електронно правосъдие като реализира приложни изследвания в областта на информационните технологии, организационно поведение и правото, разработва интерактивни решения, комуникационни стратегии и платформи за развитие, организира кампании за повишаване на осведомеността по ключови въпроси от сферите на компетенция, извършва издателска дейност и обучения. 

към началото...