09 - 11 Юли 2018

Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари [приключено]

Обобщение Top

Обучение „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 9 и 11 юли 2018 г. и в него се включиха 16 национални съдии.

Обучението въведе съдиите в спецификите по прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията за цифровите пазари. На участниците беше представена поредица от лекции и казуси във връзка с: онлайн бизнес модели и платформи, специфични предизвикателства в прилагането на правила в областта на конкуренцията в цифровия сектор, цифрови монополи като заплаха за конкуренцията и иновациите, ограничителни договорни клаузи за разпространяване на потребителски стоки и цифрово съдържание, разграничаване на антиконкурентното поведение от законните бизнес практики, и др.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насоченост и множеството примери с актуални услуги, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, националния надзорен орган и българските съдилища, както и експертизата и опита на лекторите. Висока оценка е поставена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Програма Top

Ден 1, 09 юли 2018 г. (понеделник)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Въведение в бизнес моделите онлайн, дефиниции за платформи и многостранни пазари
09:15 – 10:45

Определение за „платформа“. Разлика между традиционните и онлайн платформите. Намаляване на транзакционните разходи

Функционалност и икономическа жизнеспособност на търсачките, социалните мрежи и платформите за електронна търговия

Двустранни и многостранни пазари, транзакционни и нетърговски пазари

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право

10:45 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30

Икономии от мащаба и преки и косвени мрежови ефекти

Модели за ценообразуване при онлайн платформи: директно плащане, рекламен модел, модел за достъп, модел за придобиване

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 2. Предизвикателства при прилагането на правилата за конкуренция в цифровия сектор
13:30 – 15:00

Усложнения при определянето на пазара и оценяване на съответните пазари

Традиционната парадигма „Структура-поведение-изпълнение“ и ефектите от обратната връзка на цифровите пазари

Услуги с нулеви цени и разчитане на ценови индикатори за конкурентна оценка

Ценова структура при многостранните платформи

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Предизвикателства при оценката на пазарната сила и злоупотребата с господстващо положение

Многостранни платформи и оценка на господстващото положение

Надеждност на „пазарния дял“ като показател за власт при хипердинамичните пазари

Свиване на маржовете и хищническо ценообразуване: усложнения от теста за „равностоен по ефективност конкурент“ при анализ на антиконкурентни ценови стратегии

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 10.07.2018 г. (вторник)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 3. Цифровият монопол като заплаха за конкуренцията и иновациите
09:00 – 10:30

Мрежови ефекти и икономии от мащаба: монополи и олигополи

Многостранно свързване и диференциацията на платформите като посредници на конкуренцията

Елиминиращо поведение: споразумения за изключителност, превантивни сливания, високи разходи за превключване и блокиране на потребители, умишлена липса на оперативна съвместимост между онлайн платформи

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Обвързване и пакетиране

„Defensive leveraging“

„Offensive leveraging“

Законност на клаузите за равенство на цените съгласно правилата за конкуренция и регулаторно несъответствие

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 4. Платформите като фасилитатор на съгласувани практики
13:30 – 15:00

Платформите като фасилитатори на картели от трети лица

Делата AC-Treuhand AG срещу Европейската комисия (C-194/14), Eturas и др. (C-74/14), делата AT.39861, Yen Interest Rate Derivates, Cartes Bancaires и MasterCard

Лектор: Лора Андонова, експерт по икономика и конкурентно право

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 5. Концентрации
15:30 – 17:30

Прагове за уведомяване по Регламент (ЕО) № 139/2004 и тяхната приложимост към придобиването на онлайн бизнес

Определяне на съответния пазар за онлайн платформи

Преглед на дела: Google/Doubleclick, Facebook/Whatsapp и TomTom/Tele Atlas

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право
19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 11.07.2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Видове ограничителни договорни клаузи за разпространение на потребителски стоки и цифрово съдържание онлайн
09:00 – 10:30

Териториални ограничения и геоблокиране

Ограничения за продажба онлайн (забрани за онлайн пазари)

Ограничения при използването на инструменти за сравняване на цените

Ограничения на цените

Споразумения за изключителност / паритет

Лектор: Кирил Пангелов, експерт по конкурентно право
10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики
11:00 – 12:30

Насочване на (чиста) пазарна сила на съседни пазари и насочване на база на качества

Основания за антиконкурентно поведение (член 101 ДФЕС)

Хищническо ниско ценообразуване срещу оптимално ценообразуване на двустранните пазари

Преглед на дела: The Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/39.530 и Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/37.792

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 7. Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики (продължение)
13:30 – 15:00

Насочване на (чиста) пазарна сила на съседни пазари и насочване на база на качества

Основания за антиконкурентно поведение (член 101 ДФЕС)

Хищническо ниско ценообразуване срещу оптимално ценообразуване на двустранните пазари

Преглед на дела: The Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/39.530 и Microsoft v. Commission Case COMP/C-3/37.792

Лектор: д-р Мирослава Маринова, експерт по икономика и конкурентно право

15:00 Край на обучението

Място на провеждане Top

Обучението „Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари“, 09-11.07.2018 г., се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец.

Фондация „ЛИБРе” осигури на всеки участник в обучението хотелско настаняване (3 нощувки за периода 08.07.2018 – 10.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

На всеки участник бяха възстановени направените транспортните разходи за влак или автобус при представени билети.

Лектори Top

Д-р Мирослава Маринова има магистърска степен по икономика и докторска степен по конкурентно право от Редингския университет във Великобритания. Притежава десет години опит в администрирането на производства към Комисията за защита на конкуренцията (2004-2014 г.). Понастоящем е експерт по конкурентно право и икономика на свободна практика и работи по случаи в областта на конкуренцията из цяла Европа.

Лора Андонова е специалист по икономика и конкурентно право с повече от десет години опит в частния и публичния сектори. Работила е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията повече от четири години. Понастоящем защитава доктурантура по конкурентно право в Испания.

Кирил Пангелов е юрист с над 12-годишен професионален опит в българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), като в периода от 2010 до 2016 г. е бил директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията” в КЗК. В периода от 2013 до 2016 г. е бил консултант на УНКТАД в рамките на доброволната партньорска проверка на правото и политиката в областта на конкуренцията на Албания. Притежава също така професионален опит и в сферата на регулациите и надзора във финансовия сектор. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Финанси” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” от 2006 г., както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция) от 2008 г. Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право на конкуренцията. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

Презентации Top

Ден 1, 09.07.2018 г.

Ден 2, 10.07.2018 г.

Ден 3, 11.07.2018 г.

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 09.07.2018 г.

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари" (2018 г.) представя усилията на лекторите и екипа по проекта да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми.

Включва темите:

Въведение в онлайн бизнес модели, дефиниции на платформи и многостранни пазари (част 1), автор Кирил Пангелов

Въведение в онлайн бизнес модели, дефиниции на платформи и многостранни пазари (част 2), автор д-р Мирослава Маринова

Предизвикателства при прилагането на правилата за конкуренция в цифровия сектор: Усложнения при определянето на пазара и оценяване на съответните пазари, автор Кирил Пангелов

Предизвикателства при установяване на господстващо положение и злоупотреба с господстващо положение на многостранни пазари, автор д-р Мирослава Маринова

Цифровият монопол като заплаха за конкуренцията и иновациите, автор Лора Андонова

Платформите като фасилитатор на съгласувани практики, автор Лора Андонова

Сливания и концентрация на стопанска дейност, автор д-р Мирослава Маринова

Видове ограничителни договорни клаузи за разпространение на потребителски стоки и цифрово съдържание онлайн, автор Кирил Пангелов

Разграничение между антиконкурентно поведение и легитимни бизнес практики: Злоупотреба с господстващо положение на свързан пазар, автор д-р Мирослава Маринова

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONNECTOR в лицето на Александра Цветкова, ръководител на проекта.

Подготовката и публикацията на настоящия сборник са организирани и координирани от Фондация „ЛИБРе“.

За въпроси Top

При въпроси по програмата и организацията на събитието или публикуваните материали може да се обръщате към:

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 885 038 359

E-mail: office@constantproject.eu