04 - 06 Юли 2018

Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право [приключено]

Обобщение Top

Обучение „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“ се проведе RIU Pravets Golf & SPA Resort между 4 и 6 юли 2018 г. и в него се включиха 24 национални съдии.

Обучението разгледа идеята за законовите бизнес практики относно собствеността и достъпността на иновациите в областта на интелектуалната собственост в противовес на традиционните процеси на капсулиране на иновациите в рамките на вътрешната структура на организацията.

Обучението се фокусира върху собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право. В рамките на три последователни дни съдии от ВАС, апелативните и окръжните съдилища разгледаха: взаимоотношенията между иновациите и конкуренцията в рамките на динамичните пазари; икономическите и правните ограничения, произтичащи от правата върху интелектуалната собственост; ролята на лицензионните споразумения, задължителното лицензиране и трансфера на технологии чрез групово освобождаване. Изследваха се още: връзката между интелектуалната собственост и онлайн пазарите чрез представяне на правните предизвикателства, произтичащи от онлайн разпространението на цифрово съдържание и трансграничното управление на интелектуална собственост, както и предимствата и недостатъците на достъпните за конкуренцията иновации.

Като най-силни акценти в обучението участниците са посочили практическата му насоченост и актуалността на тематиката, дискусиите по конкретни казуси от европейската съдебна практика, както и експертизата и опита на лекторите. Положителна оценка е дадена и за качеството на обучителните материали и цялостната организация на събитието.

Програма Top

Ден 1, 04 юли 2018 г. (сряда)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 1. Раздаване на материали

09:00 – 09:15

Приветствие и кратко представяне на проекта

Александра Цветкова, директор на Фондация „ЛИБРе“
Модул 1. Връзка между иновации и конкуренция на динамични пазари
09:15 – 10:45

Разлика между изобретение и иновация

Разрушителен ефект на иновациите в дигиталните сектори

Измерване на иновативността на даден пазар като заместител на вероятността от „окопани“ монополи (възходът и падението на MySpace)

Иновации и интелектуална собственост като актив за осигуряване на дългосрочна доходност

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

10:45 – 11:00 Кафе пауза
Модул 2. Лицензионни споразумения и конкурентно право
11:00 – 12:30

Лицензионни споразумения и член 101 ДФЕС

Регламент (ЕС) № 316/2014 и групови освобождавания за лицензионни споразумения

Споразумение за трансфер на технологии

Твърди ограничения

Ограничения, които попадат извън приложното поле на груповото освобождаване

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
13:30 – 15:00

Лицензионни споразумения и член 102 ДФЕС

Отказ за издаване на лиценз и принудително лицензиране

Доктрината „essential facilities“: стандарти за прилагане в ЕС

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

15:00 – 15:30 Кафе пауза
Модул 3. Конкурентни ограничения и (едностранно) използване на права на интелектуална собственост (член 102 ДФЕС)
15:30 – 17:30

Въведение: Изключителният характер на правата на интелектуална собственост, политиката за свободната конкуренция и конкурентното право (през призмата на Вътрешния пазар)

Съдебна практика на СЕС по член 102 ДФЕС и използване на правата на интелектуална собственост по делата IMS Health, Magill, Microsoft

Разширяване на обхвата на член 102 ДФЕС: случая Astrazeneca; делото ITT Promedia и деликатният въпрос за т.нар. "патентни тролове"

Дискусия: Последици на ниво политика на ЕС?

Лектор: Амандин Леонард, докторант-изследовател към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 2, 05.07.2018 г. (четвъртък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 2.

Модул 4. Онлайн разпространение на цифрово съдържание
09:00 – 10:30

Технологични, времеви и териториални ограничителни клаузи в договорите за авторски права. Допустимост по член 101 ДФЕС

Дългосрочен характер на споразуменията за авторско право като бариера за навлизане на пазара

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 - 12:30

Трансгранично управление на права на ИС и геоблокиране

Клаузи за геоблокиране в споразуменията за изключителност и допустимост по член 101, пар. 1 ДФЕС: ограничения върху авторските права (Murphy & Coditel), de facto забрани за продажби по интернет

Обосновка на геоблокирането и Регламент (ЕС) 2018/302 на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно право

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 5. Особености на интелектуалната собственост във връзка с приложението ѝ в конкурентното право
13:30 – 15:00

Отменящо облекчение за притежателите на важни патенти за стандарт (SEPs), FRAND условия за лицензиране и ролята на стандартизиращите организации (SSO)

Роля на SEPs, FRAND и SSO в съвременната икономика

Граници на исковете за преустановяване на нарушения на притежатели на SEP основания от конкурентното право: делата Samsung и Motorola; решението Huawei v. ZTE; приложение на Huawei v. ZTE на национално ниво (преглед на скорошни дела)

Updating SSO’s FRAND policies as a tool for mitigating anti-competitive conduct; Role of SSOs and the recent change in policy of IEEE (US)

Актуализиране на FRAND политиките за стандартизиращи организации като средство за смекчаване на антиконкурентното поведение. Ролята на SSO и скорошната промяна в политиката на IEEE (САЩ)

Лектор: Амандин Леонард, докторант-изследовател към Центъра по право на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 17:30

Съдебни дела и аспекти на цифровите монополи (обвързване, фиксиране на цени и др.)

Лектор: Димитър Илиев, експерт по конкурентно правo

19:00 – 22:00 Вечеря

Ден 3, 06.07.2018 г. (петък)

Време              Тема
08:30 – 09:00

Регистрация на участниците в Ден 3

Модул 6. Отворени иновации. Процеси на отворените иновации: отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси
09:00 – 10:30

Отворени иновации - процеси отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси

Мотиви и рискове за ангажиране във всеки тип процес

Лектор: Арина Горбатюк, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

10:30 – 11:00 Кафе пауза
Модул 7. Член 101 ДФЕС и отворените иновации
11:00 – 12:30

Член 101 ДФЕС и отворените иновации

Относими правила за групово освобождаване

Регламент (ЕС) № 316/2014 на Комисията от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии

Регламент (ЕС) № 1217/2010 на Комисията от 14 декември 2010 г. относно прилагането на член 101, параграф 3 от ДФЕС по отношение на категориите споразумения за научноизследователска и развойна дейност

Регламент (ЕС) № 1218/2010 на Комисията от 14 декември 2010 година за прилагане на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на някои категории специализирани споразумения (текст от значение за ЕИП)

Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)

Лектор: Арина Горбатюк, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

12:30 - 13:30 Обяд
Модул 7. Член 101 ДФЕС и отворените иновации (продължение)
13:30 – 15:00

Член 101 ДФЕС и отворените иновации

Относими правила за групово освобождаване

Лектор: Арина Горбатюк, докторант и правен експерт към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен

15:00 Край на обучението

Място на провеждане Top

Обучението „Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право“, 04-06.07.2018 г., се проведе в хотел „RIU Pravets Golf & SPA Resort“, гр. Правец. 

Фондация „ЛИБРе” осигури за всеки участник хотелско настаняване (3 нощувки за периода 03.07.2018 – 05.07.2018 г. вкл., с включени закуски и туристически такси, при настаняване в единична стая), както и обеди, вечери и кафе-паузи за всеки ден от обучението, съгласно програмата на събитието. Към пакетните услуги е предвидено безплатно ползване на термална зона, СПА център, закрит басейн, фитнес и интернет.

На всеки участник са възстановявени направените от него транспортни разходи.

Лектори Top

Арина Горбатюк е докторант на Фондация за научни изследвания във Фландрия (FWO) към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен (CiTiP). Горбачук се присъединява към CiTiP през октомври 2012 г. като сътрудник към интердисциплинарната изследователска програма „Отворена иновация: взаимодействието между правните архитектури и иновационните стратегии“. От октомври 2012 г. до септември 2015 г. тя участва и в консултантски проект към Европейската космическа агенция (ESA) относно интелектуалната собствената и правата за използване в агенцията. През 2013 и 2014 г. обучава екип на Католическия университет Льовен за международното състезания за търговско посредничество на ICC в Париж. От януари 2015 г. координира курс по проблеми на интелектуалната собственост и информационните технологии към магистърската програма на същата тема. Понастоящем защитава докторска дисертация, озаглавена „Преосмисляне на интелектуалната собствеността в контекста на отворените иновации“, под ръководството на проф. Геертюр Ван Овервайл (CiTiP) и проф. Естер ван Зимзерн (Университета в Антверпен). В изследванията си тя се фокусира върху предизвикателствата, които партниращите страни срещат при разпределянето на собствеността върху съвместно разработена интелектуална собственост, с фокус върху патенти и търговски тайни.

Амандин Леонард е получила магистърска степен по бизнес право през 2012 г. от Университета в Лиеж. През 2013 г. завършва специализирана магистърска програма към Лиежския институт по конкуренция и иновации (LCII) в областта на европейското конкурентно право и интелектуалната собственост (magna cum laude). Нейните специфични интереси са сферите: правна обосновка на интелектуална собственост (патент, авторско право и търговска марка), подхода, възприет от САЩ и европейските страни по отношение на законите за интелектуалната собственост и техните ограничения и изключения, конкурентното право и правото на интелектуалната собственост. От октомври 2013 г., Леонард е научен изследовател към Центъра по правно на информационните технологии и интелектуалната собственост към Католическия университет Льовен. През януари 2015 г. получава стипендия за докторска степен от VLAIO – фонд за иновации и предприемачество на Фландрия, за да работи по темата „Злоупотреба с патентни спорове в Европа - забрана за злоупотреба с права и патентни тролове“. По време на докторската си дисертация тя изследва стратегиите за патентно съдопроизводство, предприети от притежатели на патенти, както в сегашната система за патентно съдопроизводство в Европа, така и в бъдещата патентна система за единен патент.

Димитър Илиев е експерт по конкурентно право с богат опит както в частния, така и в публичния сектори, и специализации в правото на ЕС и европейските съдебни спорове. Работил е като експерт към българската Комисия за защита на конкуренцията (2012-2016 г.), след което продължава кариерата си в Патентното ведомство на Република България в България. Понастоящем е национален експерт към EUIPO в Аликанте, Испания.

Презентации Top

Ден 1, 04.07.2018 г.

Ден 2, 05.07.2018 г.

Ден 3, 06.07.2018 г.

Дискутирана съдебна практика

Видео записи (по модули) Top

Ден 1, 04.07.2018 г.

 • Връзка между иновации и конкуренция на динамични пазари, лектор Димитър Илиев
 • Лицензионни споразумения и конкурентно право (част 1), лектор Димитър Илиев
 • Лицензионни споразумения и конкурентно право (част 2), лектор Димитър Илиев
 • Конкурентни ограничения и (едностранно) използване на права на интелектуална собственост (член 102 ДФЕС), лектор Амандин Леонард (само на английски език). Забележка: За да достъпите материалите е необходимо да разполагане с потребителско име и парола. При въпроси, молим да се обърнете към екипа по проекта.

Ден 2, 05.07.2018 г.

 • Онлайн разпространение на цифрово съдържание (част 1), лектор Димитър Илиев
 • Онлайн разпространение на цифрово съдържание (част 2), лектор Димитър Илиев
 • Отменящо облекчение за притежателите на важни патенти за стандарт (SEPs), FRAND условия за лицензиране и ролята на стандартизиращите организации (SSO), лектор Амандин Леонард (само на английски език). Забележка: За да достъпите материалите е необходимо да разполагане с потребителско име и парола. При въпроси, молим да се обърнете към екипа по проекта.

 • Съдебни дела и аспекти на цифровите монополи (обвързване, фиксиране на цени и др.), лектор Димитър Илиев

Ден 3, 06.07.2018 г.

 • Отворени иновации. Процеси на отворените иновации: отвътре-навън, отвън-навътре и двойни процеси, лектор Арина Горбатюк (само на английски език). Забележка: За да достъпите материалите е необходимо да разполагане с потребителско име и парола. При въпроси, молим да се обърнете към екипа по проекта.

 • Член 101 ДФЕС и отворените иновации. Относими правила за групово освобождаване (част 1), лектор Арина Горбатюк (само на английски език). Забележка: За да достъпите материалите е необходимо да разполагане с потребителско име и парола. При въпроси, молим да се обърнете към екипа по проекта.

 • Член 101 ДФЕС и отворените иновации. Относими правила за групово освобождаване (част 2), лектор Арина Горбатюк (само на английски език). Забележка: За да достъпите материалите е необходимо да разполагане с потребителско име и парола. При въпроси, молим да се обърнете към екипа по проекта.

Сборник лекции Top

Сборник лекции "Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право" (2018 г.) представя усилията на лекторите и екипа по проекта да надградят проведеното обучение чрез предоставяне на допълнителни материали и насоки по обсъжданите в рамките на обучението теми. Включва темите:

Връзка между иновации и конкуренция на динамични пазари, автор Димитър Илиев

Лицензионни споразумения и чл. 101 ДФЕС - Регламент (ЕС) № 316/2014 и групови свобождавания за лицензионни споразумения, споразумение за трансфер на технологии, твърди ограничения, и ограничения, които попадат извън приложното поле на груповото освобождаване, автор Димитър Илиев

Лицензионни споразумения и член 102 ДФЕС, автор Димитър Илиев

Competitive Restraints and Unilateral Exploitation of IP Rights (Art. 102 TFEU), автор Амандин Леонард (само на английски)

Онлайн разпространение на цифрово съдържание, автор Димитър Илиев

Injunctive Relief for Holders of Standard Essential Patents (SEPs), Fair Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Licensing Terms and the Role of Standard Setting Organizations (SSO), автор Амандин Леонард (само на английски)

Съдебни дела и аспекти на цифровите монополи, автор Димитър Илиев

Open Innovation and Related Agreements, автор Арина Горбатюк (само на английски)

Open Innovation and EU Competition Law, автор Арина Горбатюк (само на английски)

Текстовете са подбрани, подредени и оформени от екипа на проект CONNECTOR в лицето на Александра Цветкова, ръководител на проекта.

Подготовката и публикацията на настоящия сборник са организирани и координирани от Фондация „ЛИБРе“.

За въпроси Top

При въпроси по програмата и организацията на събитието или публикуваните материали може да се обръщате към:

Административен офис на проекта

GSM: (+359) 885 038 359

E-mail: office@constantproject.eu