Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция

published in 1997
Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=BG

Подобни ресурси

State Aid Studies and Reports, DG Competition

 European Commission, DG Competition

Тема: Основи на конкурентното право, Държавни помощи, Антитръстово законодателство, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии
Език: Английски език

Commission Notice on cooperation within the Network of Competition Authorities

published in 2004
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Английски език

Регламент (ЕС) № 330/2010 за прилагането на Чл. 101(3) от ДФЕС относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език