Communication from the Commission on quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the TFEU

published in 2013
European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Communication from the Commission on quantifying harm in actions for damages based on breaches of Article 101 or 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013XC0613(04)

Подобни ресурси

International Competition Network (ICN) Website

 ICN

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Речник на конкурентно-правните термини

 Concurrences

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език

Конкуренция. По-добро функциониране на пазарите

published in 2016
 European Commission, Directorate-General for Communication

Тема: Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Английски език, Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език