Council Regulation (EC) No 487/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector

published in 2009
European Commission

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Council Regulation (EC) No 487/2009 of 25 May 2009 on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector (Codified version)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0487&from=EN

Подобни ресурси

Commission Regulation (EC) No 906/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia)

published in 2009
 European Commission

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Study on the Passing-On of Overcharges

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език

Decision of the President of the European Commission on the Function and Terms of Reference of the Hearing Officer in Certain Competition Proceedings Text with EEA Relevance

published in 2011
 President of the European Commission

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

published in 2014
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език