Регламент (ЕС) 2015/1589 - подробни правила за прилагането на член 108 от ДФЕС

published in 2015
Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Регламент (ЕС) 2015/1589 от 13 Юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на ЕС

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=BG

Подобни ресурси

Регламент (ЕО) №1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора

published in 2002
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Council Regulation (EC) No 1184/2006 applying certain rules of competition to the production of, and trade in, agricultural products

published in 2006
 Council of the European Union

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Регламент (EC) 2015/1589 за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от ДФЕ

published in 2015
 Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

published in 2014
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език