Регламент (ЕС) 2015/1589 - подробни правила за прилагането на член 108 от ДФЕС

published in 2015
Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Език: Български език
Съдържание: Европейска законодателна рамка

Регламент (ЕС) 2015/1589 от 13 Юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на ЕС

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1589&from=BG

Подобни ресурси

Регламент за сливанията на ЕО

published in 2004
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Council Regulation (EC) No 487/2009 on the application of Art 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices in the air transport sector

published in 2009
 European Commission

Тема: Антитръстово законодателство, Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Насоки относно вертикалните ограничения (чл.101 ДФЕС)

published in 2010
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език