Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция

published in 1997
Европейска комисия

Тема: Икономика на конкурентното право, Основи на конкурентното право
Език: Български език
Съдържание: Статии, Европейска законодателна рамка

Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN

Подобни ресурси

Регламент № 19/65/ЕИО за прилагането на чл. 85 (3) от Договора по отношение на определени категории споразумения и съгласувани практики

published in 1965
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) 2015/1588 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към определени категории хоризонтална държавна помощ

published in 2015
 Съвет на ЕС

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕИО) №2821/71 на Съвета относно прилагането на чл. 85 (3) от Договора за категории споразумения, решения и съгласувани практики

published in 1971
 Съвет на ЕС

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език