United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

United Nations

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Статии

UNCTAD is a permanent intergovernmental body established by the United Nations General Assembly, which supports developing countries to access the benefits of a globalized economy more fairly and effectively. The website of the conference provides information about events and meetings, publications, UN documents and reports and competition law news.

http://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/Competition-Law-and-Policy.aspx

Подобни ресурси

Consolidated version of the TFEU

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на ЕС при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност

published in 2004
 Европейска комисия

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка, Статии
Език: Български език

Правила относно конкуренцията при споразуменията за доставка и дистрибуция

published in 2012
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Икономика на конкурентното право, Основи на конкурентното право
Съдържание: Литература
Език: Български език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Chilling Competition

 Alfonso Lamadrid de Pablo; Pablo Ibáñez Colomo

Тема: Основи на конкурентното право, Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Икономика на конкурентното право
Съдържание: Статии, Анализи
Език: Английски език