The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)’s Website, Competition Section

OECD

Тема: Антитръстово законодателство, Държавни помощи, Основи на конкурентното право, Икономика на конкурентното право
Език: Английски език
Съдържание: Статии

OECD’s competition section provides reviews about different countries’ legal frameworks, valuable statistics, best practices and recommendations, book reviews and commentaries on news and events. Mostly policy oriented. Of value for policy-makers, civil servants and members of public authorities.

https://www.oecd.org/competition

Подобни ресурси

Commission Notice on the notion of State aid as referred to in Art 107(1) of the TFEU

published in 2016
 European Commission

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Council Regulation (EC) No 1419/2006 repealing Regulation (EEC) No 4056/86 and amending Regulation (EC) No 1/2003

published in 2006
 Council of the European Union

Тема: Антитръстово законодателство
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Английски език

Study on the financing models for public services in the EU and their impact on competition

published in 2016
 Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Анализи, Статии
Език: Английски език

Препоръчани ресурси

Консолидиран текст на ДФЕС

published in 2008
 

Тема: Основи на конкурентното право
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС към помощта de minimis

published in 2013
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език

Регламент № 651/2014 за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

published in 2014
 Европейска комисия

Тема: Държавни помощи
Съдържание: Европейска законодателна рамка
Език: Български език