За CONNECTOR (2017-2018)

 

За проект CONNECTOR

Дейности

Координираща организация

 

За проект CONNECTOR

"CONNECTOR - Конкурентното право и предизвикателствата на цифровите пазари, интелектуалната собственост и въздушния транспорт" e 10-месечен проект, финансиран от Европейската комисия чрез ГД „Конкуренция“ по Програмата за обучение на национални съдии по конкурентно право, чиято цел е да даде на съдиите необходимата подготовка за прилагане на основните принципи и институти на европейското конкурентното право по отношение на пазари, в които иновациите, технологичният напредък и движението на цифрови данни имат определяща роля за поведението на предприятията.

Проектът е естествено продължение на досегашните усилия на Фондация „ЛИБРе“ за организиране на обучения за български съдии по въпроси на европейското конкурентно право. Поради това CONNECTOR черпи от натрупаните знания и опит на експертите във Фондация „ЛИБРе“, като допълва и доразвива осъществените от предходни проекти и инициативи дейности и разширява приложното поле на изградените интерактивни инструменти по проект CONSTANT (10/2016 – 08/2017).

Стремежът на CONNECTOR е да даде на съдиите познания за икономическите и технологични особености в три отделни сектора – пазара на онлайн платформите, пазара за цифрово авторско съдържание и сектора на въздушния транспорт. Критерият, по който CONNECTOR групира тези три на пръв поглед различни отрасъла, се основава на техните общи характеристики, а именно – трансграничност, динамичност и високата зависимост на предприятията от иновации, технологично развитие и работа с големи обеми от данни.

CONNECTOR ще отдели специално внимание на концепции от ключово значение за успешното проучване и оценка на пазарното положение и поведението на предприятията. Ще бъдат разгледани в дълбочина вариаците на бизнес модели на онлайн платформи, особеностите на онлайн услугите с нулеви цени и валоризацията на лични данни, ролята на алгоритмите в динамичното ценообразуване, фактора интелектуална собственост в оценката на конкуренцията на даден пазар и т.н.

Крайната цел на проекта е да разшири правоприложната експертиза на съдиите в нови области, в които конкурентното право си взаимодейства тясно с други правни отрасли като потребителското право, защитата на личните данни, правото на интелектуалната собственост и въздушното право. По този начин CONNECTOR ще укрепи капацитета на националните съдии в прилагането на правилата на ЕС относно антитръстовите нарушения, злоупотребата с монополно и господстващо положение и контрола на концентрациите на предприятия в условията на цифровото общество.

В рамките на CONNECTOR ще се проведат три обучителни мероприятия, с фокус върху интерактивния обучителен процес и насърчаване на активното участие на обучаващите се. Не на последно място, проектът има за цел да създаде благоприятна среда за изграждането на професионални връзки между съдиите за обмен на знания, опит, тълкувателни стратегии и мнения по въпроси от конкурентното право на ЕС.

Проектът се изпълнява в периода 10/2017 - 08/2018 г. 

към началото...

 

Дейности

Проект CONSTANT предвижда провеждането на три обучения – всяко с продължителност три дни и предназначено за 20 национални съдии; и изграждането на онлайн платформа, посветена на проблемите в областта на конкурентното право.

Събитията ще доведат до създаването на сборник с доклади по изнесените лекции, който служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Обучение "Собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право"

Обучение разглежда идеята за законови бизнес практики относно собствеността и достъпността на иновациите в областта на интелектуалната собственост в противовес на традиционните процеси на капсулиране на иновациите в рамките на вътрешната структура на организацията.

Обучението се фокусира върху собствеността върху интелектуалната собственост като определящ фактор при правните оценки в областта на конкурентното право. Съдиите ще научат повече за взаимоотношенията между иновациите и конкуренцията в рамките на динамичните пазари, икономически и правни ограничения, произтичащи от правата върху интелектуалната собственост, ролята на лицензионните споразумения, задължителното лицензиране и трансфера на технологии чрез групово освобождаване.

Обучението ще изследва връзката между интелектуалната собственост и онлайн пазарите чрез представянето на правните предизвикателства, произтичащи от онлайн разпространението на цифрово съдържание и трансграничното управление на интелектуална собственост, и ще разгледа предимствата и недостатъците на достъпните за конкуренцията иновации.

Обучение "Прилагане на инструментите и концепциите на ЕС за конкурентоспособност на дигитални пазари"

Обучението ще въведе съдиите в спецификите по прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията за цифровите пазари. На участниците ще бъде представена поредица от лекции и казуси във връзка с: онлайн бизнес модели и платформи, специфични предизвикателства в прилагането на правила в областта на конкуренцията в цифровия сектор, цифрови монополи като заплаха за конкуренцията и иновациите, ограничителни договорни клаузи за разпространяване на потребителски стоки и цифрово съдържание, разграничаване на антиконкурентното поведение от законните бизнес практики, и др.

Обучение "Ролята на данните и иновациите за конкуренциятa. Kонкуренция във въздушният транспорт"

Последното обучение от серията на проект CONNECTOR има за цел да осигури връзката с третата главна не-икономическа обосновка от променящата се конкурентна политика - данните. Съдиите ще придобият знания за значението на данните като принос за иновациите и навлизането на нови технологии. Те ще обсъдят различни съображения, свързани с конкуренцията, свръзана с данни, в икономика, основана на данни, както и доктрината „essential facilities“ и приложимостта ѝ към данните като актив.

Обучението ще се съсредоточи върху сложните взаимоотношения, установени във взаимодействието между защитата на данните, потребителското право и конкурентното право. В допълнение, то ще представи и инструментите за сравнение на цените и ценова прозрачност в цифровия сектор.

Втората част от обучението ще обърне внимание на авиационната индустрия като силно специализиран сектор, за който са валидни описаните по-горе съображения, и ще разгледа типичните за сектора казуси по отношение на международния характер на дейността, строгите правила и въпросите, засягащи конкуренцията, предвид първостепенното им значение за цялостния бизнес модел, прилаган от авиопревозвачите. В тази връзка, темите от обучението включват: видове такси и ценови фактори в контекста на Директива 12/2009 на ЕС в контекста на икономическата жизнеспособност на летищата, пазарна сила на пазарите на летища и злоупотребата с господстващо положение, вертикалните отношения между летищата и авиопревозвачите, конкуренция между авиокомпаниите и въздействието на динамичните ценови алгоритми и др.

Сборник с доклади от проведените обучения

В края на предвидените по проекта обучения всяка от изнесените лекции ще бъде представена в специално разработени за целите на проекта сборници с доклади, чиято цел е да служи като отправна точка за магистратите в тълкуването и прилагането на правилата на ЕС относно държавните помощи и нарушенията на антитръстовите правила по един последователен и систематизиран начин, в съответствие с икономическата обосновка на правните норми.

Докладите ще бъдат публикувани до 15.08.2018 г.

Доразвиване на платформата CONSTANT

Допълваща дейност към описаните по-горе, е допълване и доразвиване на платформата CONSTANT с материали в областта на конкурентното право по представените в настоящия проект теми.

към началото...

 

Координираща организация

Проект CONNECTOR е иницииран и се координира от Фондация „ЛИБРе“ - българска организация с нестопанска цел, основана през 2015 г., която има за цел да допринесе за развитието на държавните политики в дигиталното общество и проникването на технологиите във всяка професионална област и личния живот.  Организацията развива дейността си в сферите цифрово общество и дигитални права на гражданите, управление на информацията, развитие и защита на интелектуалната собственост в електронното пространство, защита на неприкосновеността на личното пространство и сигурност, електронно управление и електронно правосъдие като реализира приложни изследвания в областта на информационните технологии, организационно поведение и правото, разработва интерактивни решения, комуникационни стратегии и платформи за развитие, организира кампании за повишаване на осведомеността по ключови въпроси от сферите на компетенция, извършва издателска дейност и обучения. 

към началото...